Posts by Efrat Brown

כתבה מהסטודיו שלנו: בחודש יולי האחרון העביר אודי, מנהל הסטודיו, מצגת העשרה לעובדי חברת Tipalti, איתם הסטודיו עובד מעל לשלוש שנים. המתודולוגיה שהוצגה משקפת את ההליכים המבוצעים בסטודיו סלנט איי די. ההרצאה התקיימה במשרדי החברה בגליל ים וכתבה זו מתמצתת את עיקרי הדברים של ההרצאה.